Guru Parampara (Guru Lineage)

Version1:

Narayana

Brahma

Vashishta

Sakthi

Parasara

Veda Vyasa

Sukha Brahmam

Gaudapadha

Govinda Bhagavatpada

Adi Shankara

Version2:

Sadhashiva (Lord Siva, rest of them are the same)

Narayana

Brahma

Vashishta

Sakthi

Parasara

Veda Vyasa

Sukha Brahmam

Gaudapadha

Govinda Bhagavatpada

Adi Shankara